Política de Privacidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin lobortis justo eget sem maximus imperdiet.

Política de privacidade: información adicional e detallada sobre protección de datos persoais.

A presente política de privacidade (en diante, a “Política de privacidade”) ten como obxectivo proporcionar información adicional e detallada aos interesados ​​sobre a política de tratamento de datos persoais da empresa ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU (en diante, “ATLANTIC”), en cumprimento da normativa sobre esta materia, especialmente do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se establece a Directiva 95 Queda derrogada a / 46 / CE e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais.

O obxectivo é axudar ao Usuario a tomar decisións informadas ao usar o sitio web e a comprender como trataremos a información persoal proporcionada por el a través dos diferentes formularios de recollida de datos que aparecen no sitio web. Convidámoslle a ler atentamente este documento para manter o control sobre os seus datos persoais en todo momento.

O Usuario garante que os datos enviados ou facilitados son veraces, precisos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou perda, directa ou indirecta, que poida causarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga. No caso de que os datos proporcionados sexan dun terceiro, o Usuario garante que informou a este terceiro dos aspectos contidos nesta Política de privacidade e obtivo a súa autorización previa para facilitar os seus datos a ATLANTIC para os fins indicados.

Quen é o responsable do tratamento dos datos persoais do usuario?

Identidade: ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU, empresa constituída baixo a lexislación española, con domicilio social na avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España con NIF B94202140 e inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Volume 4317, Folio 160, 1a inscrición, páxina PO-66613

Con que finalidade procesamos os datos persoais do usuario?

Os datos procesados ​​na sección Contacto procesaranse para resolver consultas e / ou enviar a información solicitada.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos datos persoais do usuario?

A base legal que lexitima e nos permite procesar os datos persoais proporcionados a través dos formularios de recollida de datos é o consentimento explícito do Usuario mediante a aceptación da caixa de verificación posta a disposición deles.

Canto tempo conservaremos os datos persoais do usuario?

Os devanditos datos persoais proporcionados gardaranse de xeito indefinido sempre que o Usuario non solicite a cancelación do servizo nin a supresión dos seus datos.

A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do Usuario?

Os datos non serán comunicados a terceiros excepto, no seu caso, ás autoridades competentes no exercicio das súas funcións. Así, os datos persoais facilitados polo usuario no sitio web poden ser comunicados por organismos públicos, xulgados e outras autoridades administrativas, cando consideremos necesario cumprir unha obriga legal ou exercer accións legais contra reclamacións.

Cales son os dereitos do usuario cando nos proporcionan os seus datos persoais?

O usuario ten e pode exercer os seguintes dereitos en relación coa información persoal subministrada a ATLANTIC:

  • Dereito de acceso: o usuario ten dereito a obter confirmación de se ATLANTIC está a tratar os datos persoais que lle interesan e a acceder a estes datos persoais.
  • Dereito de rectificación: o Usuario pode solicitar a rectificación dos datos inexactos ou que se completen os incompletos.
  • Dereito de eliminación: o usuario ten dereito a solicitarnos que eliminemos ou eliminemos os seus datos persoais nalgunhas circunstancias cando, entre outras razóns, os datos xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se retirou o seu consentimento (en relación con tratamentos baseados nos mesmos).
  • Dereito á limitación do tratamento: o Usuario pode solicitarnos, en determinadas circunstancias, que limitemos temporalmente o tratamento dos datos persoais proporcionados, por exemplo, cando disputa a exactitude dos devanditos datos persoais ou se opón ao tratamento, nese caso só o faremos gárdaos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
  • Dereito á portabilidade de datos: o Usuario ten dereito, no caso de tratamentos realizados por medios automatizados, a obter datos persoais que nos proporcionou (nun formato estruturado, de uso habitual e lectura mecánica), así como a solicitalo transmitirase a outra entidade responsable do tratamento, cando isto sexa tecnicamente posible.
  • Revogar o seu consentimento: o Usuario terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento.
  • Dereito a presentar unha reclamación coa autoridade de control: o Usuario en caso de dúbidas sobre as nosas prácticas de privacidade, incluída a forma en que procesamos os seus datos persoais, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( agpd. Es ), especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

O usuario ten a posibilidade de exercer os seus dereitos legais ante ATLANTIC, en calquera momento, solicitándoo escribindo ao enderezo de correo electrónico (correo electrónico): info@atlantic.gal . (Referencia:  “Exercicio dos dereitos RGPD “) que debe conter: o seu nome e apelidos, fotocopia do seu DNI / NIF (pasaporte ou outro documento válido que o identifique), solicitude na que se especifica a súa solicitude, enderezo para efectos de notificación, data , sinatura e, no seu caso, documentos xustificativos da solicitude formulada.